SZKIC  ALGO­RYTMU LICY­TACJI                  ŁS 12–2000                  

 

pas

 

1©

 

?

 

1© z piątki

Axxx

DWx

Axx

AWx

Co powinieneś zalicytować ?

Zakładając że nie dysponu­jesz żad­nym z ty­siąca ustaleń,
tak obficie zaleca­nych przez praktyków i teorety­ków.

Wy­obraź so­bie naj­le­piej, że grasz w in­ter­ne­cie wię­zien­nym z trzema współ­więź­niami, że wszy­scy do­piero tu­taj za­po­zna­li­ście się z bry­dżem, i że nie mie­li­ście i nie ma­cie żad­nej moż­no­ści po­ro­zu­mie­wa­nia się (ani pro­gra­mem do gry ani pocztą ema­i­lową). Ja­kie zwy­czaje li­cy­ta­cyjne ustalą się w tych wa­run­kach po kilku la­tach ?

Prawdo­podobnie dojdziecie do Dyrek­tywy Od­chyleń Do­datnich:

„Zali­cyto­wanie ko­loru oznacza nad­wyżki w TYM kolo­rze” ( +dal­sze wnio­ski (ALINA)  )

i do poję­cia Ręki Modelowej (średniej), bo prze­cież te nadwyżki trzeba li­czyć od czegoś.

    

Swój układ modelowy w tej sytu­acji obli­czysz mniej wię­cej na:

3++ 2++ 3++ 3++     ( gdzie  + ozna­cza dłu­gość = ćwierć karty, a ++ oczywiście pół )

a siłę mo­delową w honorach na równo­ważnik około 2+ lewy – z honorami mniej wię­cej rów­nomiernie rozłożo­nymi (przy tym raczej z lekkim upośle­dzeniem Kierów).

Wszystko to dopro­wadzi Cię do wnio­sku, że hie­rarchia Twoich nadwyżek jest nastę­pująca:

kiery  >  piki  >  trefle  >  kara  >  0     (czyli masz nad­wyżki we wszystkich kolo­rach)

Próba wy­ra­że­nia nad­wy­żek w blot­kach ( 1 mil­ton = 2/3 blotki)
daje war­to­ści:  +1,83  +1,17  +0,
83  +0,17     Wia­ry­god­ność = ?

Prawdo­podobnie dojdziecie także do Dyrektywy Pokrycia Bilanso­wego:

„Kontrakt licy­tuje się po to, aby go wy­grać”    ( na­ogół !  (patrz ALINA)  )

więc bę­dziesz mu­siał obli­czyć, ile lew weź­miesz gra­jąc w... to w co można zagrać.

Liczysz więc (zgrubsza) swoje lewy w honorach ( OSIKA ) i wychodzi Ci – 4 i pół.

Dodajesz do tego 4 lewy part­nera (tyle ma mode­lowo 1©) i otrzymu­jesz razem 8 i pół.

Przy grze w © (bądź BA) dojdą do tego 2 forty kie­rowe – i uzyskasz ostatecznie 10 i pół.

Dla wszystkich pięciu „kolorów” licytacyj­nych otrzymasz takie (bie­żące!) możliwości gry:

ª= 8+    © = 10++    ¨ = 7++     § = 7++      BA = 10++    

a zatem (narazie) będziesz brał pod uwagę 4© i 4BA  (jako dające największy zysk).

Jeśli doj­dzie­cie do ta­kiej ce­chy od­zy­wek jak Si­ło­wość ( REKSIO ), bę­dziesz mu­siał po­nadto zmniej­szyć moż­li­wo­ści 4BA o pół lewy (bo in­wity są „sil­niej­sze”), po czym po­zo­staną na­stę­pu­jące po­ten­cjały le­wowe:  © = 10++      BA = 10.   

I pozostaje wreszcie dość mgli­sta,(acz nieunik­niona) Dy­rektywa Wymiany Informacji, która m.inn. żąda zła­godzenia skutków wprowa­dzenia w błąd part­nera, stwierdza­jąc że:

„Im bar­dziej ręka różni się od Mo­de­lowej – tym bar­dziej na­leży zani­żyć licy­tację”.

Obliczysz więc ręce modelowe dla odzy­wek 4© i 4BA, osza­cujesz (w lewach!) wielkości odchyleń od modelu ( Niemodelowość ), i zmniej­szysz moż­liwości 4© i 4BA o „niemode­lowość” Twojej ręki dla tych odzywek.  A oto próba wy­obrażenia sobie rąk modelo­wych:

masz:

 

dla 4©

  

dla 4BA

Niemodelowość dla 4BA wydaje się rzędu pół lewy, a dla 4© – ćwierć lewy. A ponieważ po uwzględnieniu Siłowości 4BA były dokładnie na 10 lew, na placu boju po­zostają 4©.

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

Axx

DWxx

Axx

Axx

 

AWx

xx

ADxx

AWxx

   

Nie jest to bynajmniej koniec problemu, bo:

Najpraw­dopodob­niej doszli­ście do ist­nienia Od­zywek For­sujących:

Skoro w tej sytu­acji part­ner pa­suje po 1 nie­sły­cha­nie rzadko, to można zało­żyć
że
nie pa­suje NIGDY (zwłaszcza że już od roku już nikt z Was
1 nie wy­pa­sował).

Przy tym założenie 1 też wchodzi na plac boju, bo wylicy­towanie dogranej nie uciek­nie, a bi­lans mniej niemode­lowość nie zmniejszą jego po­tencji poni­żej 7 lew (skoro miał 8+).

masz:

   

dla 1

◄◄◄ tak mniej więcej wyobrazi sobie partner Twoją rękę po 1.

 

Niemodelowość Twojej ręki wy­daje się wyno­sić  około pół lewy.

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

Axxxx

Wx

Dxx

Dxx

Zestawmy potencje trzech roz­patrywa­nych od­zywek:

4BA = (10 lew)  – (pół za nie­mo­de­lo­wość) = 9++ = brak pół lewy

4© = (10++ lew) – (ćwierć za nie­mo­de­lo­wość) = 10+ = ćwierć lewy w za­pasie

1 = (10++ lew) – (pół za nie­mo­de­lo­wość) = 10 = dwie–trzy lewy w za­pasie !

Dlaczego dla 1 wstawiony został startowy bilans = 10++ za­miast pier­wotnych 8+ ?

Otóż teraz, gdy uwzględ­niłeś fakt że 1 for­suje, nie ma po­wodu byś traktował tę odzywkę jako na­tychmia­stową pro­pozycję gry w piki. Po­nieważ skończysz prawdopo­dobnie na 3BA bądź 4©, mo­żesz na ra­zie przyjąć siłę jaką wskazuje „goły bi­lans” (czyli nie­uwzględ­niający ani Siłowości ani Niemo­delowości),

Gdybyś chciał wyli­cytować rękę od razu (względnie gdyby 1 był niefor­sujący) – mu­siałbyś wybrać od­zywkę z najmniej­szym za­pasem – 4©.

Teraz jed­nak oceny odzywek (w skali 0..10) wy­dają się ta­kie:

   1 = 10     4© = 6     3BA = 4     4BA = 2

przy czym pierwsze miejsce 1 oparte jest na nadziei, że w dal­szej licyta­cji uda Ci się tak wy­przedać Twoją rękę, że zapas bę­dzie równie mały jak te­raz dla 4©. Co wcale nie jest tak pewne! a na pewno niełatwe do przewidze­nia.

    

Jest jesz­cze drugi aspekt od­zywki 1 (nie przy­toczony dotychczas w Dyrekty­wie Wy­miany In­formacji ! choć oczywisty): „Zaniżanie licytacji ułatwia wy­przedanie ręki nie tylko To­bie, lecz także Twojemu partnerowi”. Prowadzi to np do konkret­nego wnio­sku, że z układem zrównowa­żonym warto licy­tację zani­żać! Moż­liwe jest bowiem, że partner ma wówczas układ nie­zrównowa­żony, a wiadomo że lepiej  by wyprze­dawała się ręka nie­zrównowa­żona.

A oto co się może zda­rzyć, gdy zdecydujesz się na 4©:

Idzie Wam równo 4©

 

6© jest „z góry”

xx

AKxxx

Dxx

Kxx

 

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

x

Kxxxxx

KDWx

Kx

 

Axxx

DWx

Axx

AWx

Po 1 szansa wy­licytowania 6© jest oczywiście znacznie większa.

Nigdy nie ma jednak pewności wylicyto­wania kon­traktu optymal­nego, bo­wiem za­chodzi znane Twierdze­nie Go­edla: 

Dla każ­dego pro­blemu i każ­dej od­po­wie­dzi na ten pro­blem  – ist­nieje taka
AU­TEN­TYCZNA ręka part­nera, że ta od­po­wiedź do­pro­wadzi do złego kon­traktu.

 

Telimena

do  Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

10 Grudnia 2000